top of page

GRAD KRK

Krčki kaštel gradila je plemićka obitelj knezova Krčkih postupno od 12. do 15. st. radi obrane grada, a potom su utvrđivanje grada nastavili Mlečani. Kvadratna kula najstariji je dio kaštela. Prema natpisu na luneti iznad vrata vidi se da su je 1191. gradili knezovi Krčki Bartol i Vid. Pretpostavlja se da je u početku služila kao zvonik katedrale, a poslije je u njoj bila i sudnica. Druga kula naziva se „okrugla“ ili „venecijanska“ jer je obnavljana u doba mletačke vlasti, a treća „austrijska“, koja je, uklapanjem u kaštel, preuzela ulogu stražarnice, promatračnice i stambenoga dijela za vojskovođe. Četvrte kule nema. Na njezinu je mjestu promatračnica, „mašikul”. Zidine kaštela ograđuju unutarnje nenatkriveno dvorište koje je, u potrebi, služilo kao sklonište građanima.

bottom of page